Zmiany stawek podatkowych w 2009 roku

Zmiany stawek podatkowych w 2009 roku

                W 2009 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 16.11.2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.). W jej wyniku, zmianie ulegają zaliczki na podatek od dochodów ze stosunku pracy i tak, zamiast 19%, 30% i 40% obowiązywać będą dwie stawki: 18% i 32%. Stawka 18% stosowana jest do momentu, aż dochód podatnika w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 85.528 zł. Powyżej tej kwoty, za dane miesiące, obowiązuje już stawka 32%. 
Skala podatku dochodowego – porównanie 2008r. i 2009r.:


2008r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Wysokość podatku

ponad

do

 

44 490

19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr

44 490

85 528

7 866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł

85 528

 

20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

2009r.

 

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł


2008r.

 

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

48 zł 90 gr

Roczna

586 zł 85 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł

2009r.

Kwota zmniejszająca podatek

Miesięczna

46 zł 33 gr

Roczna

556 zł 02 gr

Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku

3.091 zł