Inspektor ds. Kadr i Płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-1/20

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Samorządu Województwa Małopolskiego. Celem działania ROPS jest realizacja zadań samorządu woj. małopolskiego w zakresie polityki społecznej, a w szczególności pomocy społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, przeciwdziałania przemocy, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także zadań powierzonych na podstawie innych przepisów, porozumień i umów.


Obecnie poszukujemy osób na stanowisko Inspektor ds. Kadr i Płac w wymiarze 1,0 etatu (1 etat ) – Nr REF. FK-110-1/20 – składanie ofert do dnia 17 stycznia 2020 r. 


Oferujemy:

Zakres obowiązków:Wymagania:

• spełnianie wymagań określonych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych;

• wykształcenie: wyższe;

• doświadczenie zawodowe w latach: 2 lata stażu pracy;

• doświadczenie zawodowe - rodzaj: 2 lata doświadczenia na stanowisku ds. płac.

Wymagane dokumenty:

•życiorys zawodowy 

•list motywacyjny,

•kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

•kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

•kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

•oświadczenia Kandydata + klauzula informacyjna,

•informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

•kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dokument składają kandydaci zamierzający skorzystać z uprawnień określonych w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych),

•inne dokumenty np. zakres obowiązków dotychczasowego zatrudnienia.

Dokumenty do pobrania zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie (
https://www.rops.krakow.pl/gora/praca-w-rops-6/ogloszeniawyniki-96/ogloszenia-nowe.html).

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na Dzienniku Podawczym ROPS w Krakowie (parter), ul. Piastowska 32 (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku. Aplikacje, które wpłyną do ROPS w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Nabór składa się z dwóch etapów:

• selekcji wstępnej (formalnej) - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do kolejnego etapu naboru.

• selekcji merytorycznej - test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wskazanego w pkt. 2 ogłoszenia.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie. Oferty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu można odebrać w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru w Dziale Finansów i Kadr ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32. (pok. 15). Data dodania: 2020-01-03
Oferta ważna do: 2020-01-31
Branże: ...
Wymagane doświadczenie: Kilkuletnie (do 3 lat włącznie)
Wymagane wykształcenie: Wyższe II stopnia (mgr)
Forma zatrudnienia: Pełny etat
Poziom stanowiska: Specjalista
Wynagrodzenie: brak informacji
Możliwość pracy zdalnej: NIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

mturcza@rops.krakow.pl

Małopolskie, Kraków, ul.Piastowska 32