PIT 2016 i obowiązki pracodawcy Artykuł sponsorowany

PIT 2016 i obowiązki pracodawcy


W tym roku pracodawca ma obowiązek dostarczyć swojemu pracownikowi PIT- 11 za 2016 rok do 28 lutego 2016 roku. Jeśli się z tego nie wywiąże, to może otrzymać karę nawet w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Każdy płatnik, również pracodawca, musi przekazać PIT-11 za 2016 rok nie tylko podatnikowi, ale także właściwemu urzędowi skarbowemu podatnika. PIT-11 zawierać powinien informacje o dochodach uzyskanych w ubiegłym roku, pobranych zaliczkach na podatek dochodowych, a także o odprowadzonych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Istotne jest to, że PIT-11 powinny otrzymać osoby, które są zatrudnione na podstawie umowę, a także osoby, które wykonują swoje obowiązki na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy – zlecenia i umowy o dzieło.

W PIT-11 pracodawca wskazuje przede wszystkim dochody podatnika, koszty uzyskania przychodu, przychody zwolnione od podatku, pobrane zaliczki oraz składki. W przypadku tego formularza należy wykazać przychód (dochód), który został faktycznie osiągnięty przez podatnika. Również zaliczki na podatek dochodowy należy wskazać w kwotach, które zostały faktycznie pobrane.

Rezydent? Nierezydent?

Od stycznia 2016 roku płatnik składek ma ponadto obowiązek podania, czy podatnik ma ograniczony czy też nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, czyli musi wskazać, czy jest on rezydentem podatkowym czy też nierezydentem. W efekcie pracodawca będzie musiał zweryfikować status rezydencji podatkowej swojego pracownika. Płatnik musi także ustalić, ile dni podatnik przebywa w Polsce oraz w innych krajach (i czy ta nie było ich więcej niż 183 dni w danym roku podatkowym). Takie informacje porównane zostaną ze statusem rezydencji podatnika w innym kraju. W przypadku polskiego nierezydenta podatkowego, płatnik musi także zdobyć jego zagraniczny adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny podatnika w państwie rezydencji, jego rodzaj, a także kraj wydania numeru.

Do kiedy dostarczyć PIT11 za 2016 rok?

W sytuacji, gdy płatnik dostarcza PIT-11 w formie papierowej, to ma obowiązek dostarczyć go do 31 stycznia do właściwego urzędu skarbowego, natomiast jeżeli dostarcza go w formie elektronicznej, to termin mija 28 lutego. Ten drugi termin jest tożsamy z czasem, w którym deklarację należy przekazać także do podatnika. Istotne jest to, że tylko najmniejsi pracodawcy mogą przekazać deklaracje drogą papierową. Przez najmniejszych pracodawców rozumie się tych, którzy zatrudniają nie więcej niż pięć osób.

Kara za niezłożenie PIT-11 w terminie

Jeśli pracodawca nie przekaże pracownikowi PIT-11 w określonym ustawą terminie, pracownik ma możliwość zgłoszenia sprawy do urzędu skarbowego lub do urzędu kontroli skarbowej. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż niewystawienie deklaracji stanowi naruszenie prawa.

Wykroczeniem skarbowym jest niezłożenie PIT-11 w terminie. Jest ono zagrożone karą grzywny, która może w 2017 roku wynieść od 200 zł do 40 000 zł. Natomiast znacznie surowsza kara czeka płatnika, który nie wywiązał się z obowiązku terminowego złożenia podatnikowi albo organowi podatkowemu informacji podatkowej. Jest to już przestępstwo skarbowe, za które kara grzywny może w 2017 roku wynieść od 667 zł do 19 209,60 zł.