Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis jobtime.pl

Regulamin opublikowany w dniu 22.08.2016 roku.

I. Pojęcia ogólne

 1. Regulamin - niniejszy regulamin
 2. 2. Usługodawca - Firma "ZP20 Piotr Markowski " z siedzibą w Warszawie al. KEN 36 / 112B, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 9482256434
 3. Serwis - serwis internetowy znajdujący się i działający pod adresem https://jobtime.pl będący w całości własnością Usługodawcy.
 4. Oferta - Informacja zamieszczana przez Firmy za pośrednictwem dostępnego w Serwisie panelu dla Firm, zawierająca ofertę pracy, praktyk, staży, zlecenia wykonania usługi, szkoleń, kursów, kierunków studiów, bądź innych ofert związanych z karierą zawodową bądź edukacją kierowanych dla Użytkowników Serwisu.
 5. Usługobiorca - osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 6. Firma - Usługobiorca, który jest osobą fizyczną bądź prawną, zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej bądź Krajowym Rejestrze Sądowym, korzystający z Serwisu w celu zamieszczenia Ofert.
 7. Użytkownik - Usługobiorca, który korzysta z Serwisu w celu przeglądania Ofert zamieszczanych przez Firmy lub w celu zamieszczenia / modyfikacji CV do celów pozyskania pracy.
 8. Osoba trzecia - w przypadku Użytkownika, jest to każda inna osoba nie będąca Użytkownikiem, w przypadku Firmy są to osoby nie zatrudnione w Firmie na podstawie Umowy o pracę z wyłączeniem osoby prowadzącej daną działalność bądź wspólników.
 9. Komunikacja Drogą Elektroniczną - Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej - e-mail.
 10. Portal Facebook - Zewnętrzny Portal społecznościowy, który nie jest w żaden sposób powiązany z Usługobiorcą.
 11. Portal Google+ - Zewnętrzny Portal społecznościowy, który nie jest w żaden sposób powiązany z Usługobiorcą.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związany z użytkowaniem Serwisu.
 2. Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie narzędzi w postaci Serwisu do celów rekrutacyjnych.
 3. Wszelkie ewentualne porady i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych odbiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 4. Wszelkie zamieszczone dokumenty prezentujące ustawy, rozporządzenia, interpretacje prawne czy opinie nie stanowią prawa i nie mogą być podstawą jego stosowania.

III. Warunki uczestnictwa, zasady korzystania z usług Serwisu, oraz zasady rejestracji

 1. Udział każdego Usługobiorcy w Serwisie jest dobrowolny.
 2. Aby korzystać z Serwisu, Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia.
 3. Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez koniczności rejestracji.
 4. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.
 5. Posiadanie konta w serwisie zarówno przez Firmy jak i Użytkowników umożliwia korzystanie z usług przeznaczonych jedynie dla zarejestrowanych Usługobiorców.
 6. Firmy mogą założyć kono na stronie http://pracodawcy.jobtime.pl.
 7. Użytkownicy mogą się zarejestrować i założyć konto poprzez udostępnienie swoich informacji zamieszczonych w Portalu Facebook lub Portalu Google+, klikając w przycisk przedstawiający ikonę użytkownika, znajdujący się w prawym górnym rogu Serwisu.
 8. Rejestrujący się w Serwisie wyrażają zgodę na:
  1. przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu bądź pobrane z Portalu Facebook lub Portalu Google+ podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy po wyrażeniu na to zgody przez Usługobiorcę.
  3. otrzymywanie informacji reklamowych od podmiotów współpracujących za pośrednictwem Usługobiorcy po wyrażeniu na to zgody przez Usługobiorcę.
 9. Użytkownicy są rozpoznawani na podstawie danych udostępnionych przez Portal Facebook lub Portal Google+.
 10. Firmy są rozpoznawane na podstawie unikalnego loginu (adresu e-mail).
 11. Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto Użytkownika.
 12. Każdy Usługobiorca może posiadać więcej niż jedno konto Firmowe.
 13. Każda Firma może posiadać tylko jedno konto Firmowe.
 14. Wymagania techniczne do korzystania z usług Serwisu:
  1. posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  2. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświeta strony internetowe zgodnie z postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony stworzone przy użyciu języka HTML5,
  3. połączenie z internetem,
  4. komputer klasy PC, lub urządzenie mobilne o rozdzielczości większej od 320px
  5. włączoną obsługę skryptów JavaScript,
 15. Zabrania się Usługobiorcą udostępniania loginu oraz hasła do wybranego konta Osobom trzecim.
 16. Usługodawca nie ma prawa zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
 17. Udostępnienie loginu oraz hasła osobom związanym z Firmą (dotyczy kont Firmowych) jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa konta, jednakże jest dopuszczalne. Usługobiorca reprezentujący Firmę przekazuje te dane na własną odpowiedzialność, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek udostępnienia loginu i/lub hasła innym osobom.
 18. Za zmiany w ustawieniach konta, a w szczególności za zmiany w zamieszczonych ogłoszeniach bądź zamieszczenie nowego ogłoszenia, spowodowane udostępnieniem loginu bądź hasła osobom trzecim Usługodawca odpowiedzialności nie ponosi.
 19. Usługodawca może zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług i zasobów Serwisu, jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich.
 20. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są nieodpłatnie lub odpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.
 21. 21. Usługodawca nie może anulować Firmie usługi udostępnionej nieodpłatnie w przypadku wprowadzenia opłat za daną usługę wcześniej niż po upływie miesiąca od wprowadzenia odpłatności za daną usługę.
 22. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia Usługodawca zawsze będzie informował na łamach Serwisu w odpowiednich do tego miejscach ze względu na umieszczenie danej usługi w Serwisie, dostępu do niej lub miejscu, w którym możliwe jest jej zamówienie bądź uruchomienie.
 23. O zmianach w odpłatnościach za dane usługi Serwisu Usługodawca będzie informował wszystkich Usługobiorców posiadających konta Firmowe poprzez Kontakt Drogą Elektroniczną.
 24. Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 25. Usługodawca nie zwraca środków pieniężnych wniesionych tytułem opłat za korzystanie z usług Serwisu, jeżeli podstawy żądania zwrotu nie wynikają z wyłącznej winy Usługodawcy lub podmiotów z nim kooperujących bądź nie wynikają z faktu usunięcia konta przez Usługobiorcę.
 26. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania stałych lub czasowych bonifikat lub promocji w zakresie odpłatności lub stawek opłat za poszczególne lub wszystkie usługi Serwisu.

IV. Składanie i publikowanie Ofert w Serwisie

 1. Wszelkie treści Ofert przesyłane są drogą teletransmisji do Usługodawcy za pośrednictwem odpowiednich elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Publikacja ofert uzależniona może być od weryfikacji przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące, czy Firma zamieszczająca ofertę istnieje w rzeczywistości.
 3. Publikacja ofert uzależniona może być od weryfikacji treści ogłoszenia.
 4. Decyzja o publikacji każdego ogłoszenia leży po stronie Usługodawcy.
 5. W przypadku odmowy publikacji oferty, która została opłacona przez Firmę za pośrednictwem płatności elektronicznych, Usługodawca zwróci wniesioną opłatę, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu, na które składają się koszty przelewu, przekazu pieniężnego, korespondencji lub inne, które Właściciel poniesie w związku z obowiązkiem zwrotu wniesionych opłat.
 6. Jedna Oferta Pracy, Praktyk czy Staży może dotyczyć tylko jednego stanowiska pracy, praktych czy stażu.
 7. W przypadku Ofert Pracy, Staży czy Praktych, które dostępne są w wielu lokalizacjach, należy wprowadzić wiele lokalizacji do jednej oferty.
 8. Jedna Oferta może zawierać dowolną wielkość informacji wprowadzanych w polu "Oferta", którą system jest w stanie przyjąć i obsłużyć.
 9. W ogłoszeniu nie mogą występować żadne Tagi HTML wpisane ręcznie przez Usługobiorcę, bądź wygenerowane przez Program Zewnętrzny. Próba wprowadzenie Tagów HTML w inny sposób niż dopuszczają to przeznaczone do wprowadzenia Oferty narzędzia, będzie traktowana jako atak i może zostać wszczęte wobec tego działania odpowiednie postępowanie w zależności od szkodliwości próby bądź niedopatrzenia.
 10. Oferty publikowane nieodpłatnie są wyświetlane w stałym układzie graficznym oraz w stałym formatowaniu.
 11. Usługodawca umożliwia publikację ofert w niestandardowym układzie graficznym za dodatkową opłatą. Warunki oraz koszt prezentowane są na stronie pracodawca.jobtime.pl po zalogowaniu na konto firmowe.
 12. Oferty publikowane są w działach dostępnych w Serwisie, do których Użytkownik je skierował wybierając odpowiedni dział / kategorię w formularzu składania Oferty.
 13. Kolejność Ofert we wszystkich listach ofert, z wyłączeniem strony głównej, zależy od:
  a) sumarycznej ilości uzyskanych punktów za treść ogłoszenia oraz opcjonalnie zakupionych punktów
  b) daty publikacji lub aktualizacji Oferty
 14. Kolejność Ofert na stronie głównej, zależy od:
  a) daty publikacji lub aktualizacji Oferty
  b) sumarycznej ilości uzyskanych punktów za treść ogłoszenia oraz opcjonalnie zakupionych punktów
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania treści Ofert lub odmowy opublikowania Oferty bez podania przyczyny, jeżeli treść ogłoszeń narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy Regulaminu.
 16. Użytkownik nie może zamieszczać Ogłoszeń, które:
  1. polegają wyłącznie na czytaniu lub wysyłaniu wiadmości drogą poczty elektronicznej
  2. związane są z prostytucją oraz innymi działalnościami, które budzą wątpliwość moralną Usługodawcy
  3. naruszają przepisy Prawa Polskiego
  4. nie są związane z procesem rekrutacyjnym
 17. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Ofert, oraz nie gwarantuje iż Firma, która zamieściła Ofertę w Serwisie, istnieje w rzeczywistości.
 18. Usługobiorca reprezentujący daną Firmę, który zamieszcza w jej imieniu Ofertę w Serwisie oświadcza, że podane przez niego dane są danymi powszechnie dostępnymi i nie stanowią jego tajemnicy ani tajemnicy żadnej Osoby trzeciej.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Jakie dane zbieramy

  Dane zbierane podczas rejestracji:
  Aby móc korzystać z niektórych usług Serwisu musisz podać niektóre dane Firmy, a w przypadku Użytkowników wyrazić zgodę na udostępnienie informacji zmieszczonych w Portalu Facebook lub Portalu Google+.
  Dane, które wymagamy podczas rejestracji Firmy:
  Pełna nazwa firmy, skrócona nazwa firmy, adres firmy, NIP, login, adres e-mail, strona www, dodatkowo należy podać hasło do konta, które jest szyfrowane w bazie danych i nie może być odzyskane w przypadku utraty bądź przeczytane przez administratorów Serwisu.
  Zezwolenia, które wymagamy od Użytkowników podczas pierwszego logowania kontem Portalu Facebook:
  Dostęp do adresu e-mail, zezwolenie na dostęp do danych poza aktywnością Użytkownika, możliwość publikacji na tablicy Użytkownika, dostęp do danych: lokalizacja Użytkownika, data urodzenia, lokalizacja, miasto urodzenia, o mnie, historia zatrudnienia, histora edukacji.
  W przypadku Użytkowników, Usługodawca nie przechowuje w bazie danych Serwisu żadnych informacji osobowych, a jedynie sięga po nie w momencie koniecznym do realizacji usług za pośrednictwem Serwisu. Jedyną daną umożliwiającą pośrednią identyfikację Użytkownika, zapisywaną w bazie danych to adres e-mail oraz identyfikator Portali Facebook lub Google+.

  Dane zbierane podczas tranzakcji zakupu punktów:
  Jeżeli będziesz dokonywał tranzakcji zakupu usług bądź punktów przy pomocy systemów płatności elektronicznych, będziesz musiał podać dane dotyczące twojego konta w danym systemie płatności elektronicznych bądź dane dotyczące karty kredytowej z której skorzystasz podczas tej tranzakcji.
  Dane te są podawane w zewnętrznych systemach odpowiednich usługodawców systemów płatności i Serwis nie posiada do nich dostępu, nie gromadzi ich i nie przechowuje.

  Dane zbierane automatycznie:
  Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy również dane automatycznie.
  Do danych tych należą:
  Adres IP
  Typ przeglądarki
  Rozdzielczość ekranu
  Przybliżona lokalizacja
  Otwierane podstrony serwisu
  Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  Rodzaj systemu operacyjnego
  Adres poprzedniej strony
  Język przeglądarki
  Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
 2. Jak wykorzystujemy dane

  Część danych zbieranych automatycznie jest udostępniana w Serwisie każdemu Usługobiorcy na stronie statystyki.
  Dane zbierane podczas rejestracji będą wykorzystywane do realizacji usług, kontaktu z Usługobiorcą oraz przekazywaniu informacji o promocjach Serwisu i ofertach Serwisu w przypadku gdy Usługobiorca wyrazi na to zgodę.
  Anonimowe dane zbierane automatycznie mogą zostać wykorzystane do tworzenia statystyk zachowania się internautów i mogą być odsprzedawane podmiotom trzecim.
  Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Usługobiorcą, a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
  W przypadku kontroli GIODO - Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom GIODO zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  W przypadku naruszenia Regulaminu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić dane Usługobiorcy organom wymiaru sprawiedliwości.
  Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych Usługobiorców zarejestrowanych jako Użytkownicy.
  Nie odsprzedajemy podmiotom i osobom trzecim żadnych danych osobowych osoby kontaktowej zarejestrowanych Firm.
  Serwis zastrzega sobie prawo odsprzedawania utworu bazy danych złożonego z danych nie stanowiących danych osobowych w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 3. Sposoby kontaktu z Usługobiorcami.
  Jedyne formy kontaktu z Usługobiorcami jakie obecnie przewidujemy to Kontakt Drogą Elektroniczną.
 4. Zmiana danych osobowych
  Usługobiorca reprezentujący Firmę ma prawo i możliwość wglądu oraz zmiany wszelkich swoich danych wprowadzonych podczas procesu rejestracji oraz w późniejszym terminie w profilu Firmowym.
  Usługobiorcy reprezentujący grupę Użytkowników mają możliwość dokonywania zmian w zewnętrznym Portalu Facebook, wg regulaminu korzystania z serwisu Facebook.
  Usługobiorcy reprezentujący grupę Użytkowników mają możliwość dokonywania zmian w zewnętrznym Portalu Google+, wg regulaminu korzystania z serwisu Google+.
  Każdy Usługobiorca ma możliwość zażądania usunięcia wszelkich swoich danych z bazy danych Serwisu.
 5. Wykorzystywanie cookies
  Serwis wykorzystuje ciasteczka cookies. Nie zamieszczamy w cookies żadnych danych osobowych. Polityka Cookies stanowi załącznik do Regulaminu.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z działaniem płatnych usług Serwisu w tym zatwierdzanie płatności oraz ich naliczanie należy wysłać na adres reklamacje@jobtime.pl
 2. Usługobiorca otrzyma informację o otrzymaniu przez Usługodawcę reklamacji Drogą Elektroniczną.
 3. Aby reklamacja została rozpatrzona musi zawierać następujące informacje:
  1. login Firmy bądź e-mail w przypadku Użytkowników
  2. opis przedmiotu reklamacji
  3. oczekiwana reakcja ze strony Usługodawcy
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługobiorcę potwierdzenia przyjęcia Reklamacji przez Usługodawcę.
 5. Składający reklamację otrzyma Drogą Elektroniczną informację o decyzji Usługodawcy oraz wyjaśnienia w przypadku odrzucenia Reklamacji.
 6. Reklamacje kierowane do Usługodawcy, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu zostaną niezwłocznie przekazane przez Usługodawcę właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
 7. W przypadku uznania reklamacji Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w ustawienia konta Usługobiorców w celu naprawy, bądź przywrócenia sprawnego działania konta.

VII. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektronicznej do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji z wyjątkiem cen usług oferowanych w Serwisie, które muszą być przedstawione z miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Powyższy zapis nie dotyczy nowych usług
 5. Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.
 6. Jeżeli użytkownik nie zaakceptuje postanowień Regulaminu, musi zgłosić chęć usunięcia konta.

VIII. Zmiany Cen

 1. Wszelkie zmiany cennika usług Serwisu wysyłane są Drogą Elektroniczną do Usługobiorców posiadających konta Firmowe z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. W tym okresie Usługobiorca może zrezygnować z dalszego korzystania z płatnych usług Serwisu.

IX. Usunięcie konta

 1. Każdy Usługodawca ma możliwość samodzielnego usunięcia konta.
 2. Użytkownicy mogą uczynić to poprzez kliknięcie przycisku "Usuń konto" znajdującego się w zakładce "Ustawienia"
 3. Użytkownicy mogą usunąć swoje konto wyłącznie w przypadku, gdy nie jest ono powiązane z profilem firmowym w Serwisie.
 4. Firmy mogą samodzielnie usunąć konto poprzez kliknięcie przycisku "Usuń konto" znajdującego się w zakładce "Dla Firm -> Profil".
 5. Usunięcie konta Użytkownika skutkuje usunięciem wszelkich danych powiązanych z kontem.
 6. Usunięcie konta Firmowego skutkuje usunięcie wszelkich danych identyfikacyjnych firmy. Zachowujemy wszelkie wpisy dokonane przez Firmę, oraz informacje bilingowe i o publikacjach ofert firmy.
 7. Nie usuwamy korespondencji e-mail oraz powiadomień systemowych, które zostały wysłane za pośrednictwem systemu, obsługi systemu oraz przez Użytkowników.

X. Forma rozliczeń

 1. Usługobiorca za świadczone płatne usługi Serwisu ma możliwość zapłacenia wyłącznie poprzez przelew bankowy.
 2. Usługobiorca zamawia usługę poprzez korespondencję elektroniczną lub telefonicznie i po ustaleniu warunków i złożeniu zamówienia otrzymuje Fakturę Pro Forma.
 3. Po zaksięgowaniu wpłaty wystawiamy i wysyłamy fakturę VAT, a następnie uruchamiamy lub realizujemy ustaloną usługę
 4. Usługobiorca ma możliwość podejrzenia podglądu Faktury VAT bezpośrednio po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy w zakładce "Wpłaty i faktury"

XI. Oferty

 1. Zamieszczenie Ofert w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Oferty można zamieszczać wyłącznie jako zarejestrowana firma.
 3. Przeglądanie Ofert przez Usługobiorców jest bezpłatne.
 4. Oferty można dodawać przez narzędzia przygotowane w panelach firmowych.
 5. Oferty są dodawane na 28 dni
 6. Każda oferta może być odświeżona na kolejne 28 dni w terminie nie wcześniejszym niż 14 przed upłynięciem terminu oferty.
 7. Oferta nieodświeżona w dopuszczalnym terminie jest kasowana po 14 dniach od jej zakończenie.
 8. Oferty publikowane są także w ciągu 24 godzin u partnerów naszego serwisu (partnerzy decyzdują samodzielnie czy opublikować daną ofertę).

XII. Kontakt Firma - Użytkownik / Użytkownik - Firma

 1. Usługodawca oświadcza, że nie prowadzi ewidencji ile razy i kto i do kogo przesyłał informacje za pośrednictwem narzędzi dostępnych w serwisie jobtime.pl.
 2. Użytkownik korzystający z tej usługi, akceptuje fakt, iż Usługodawca nie ma możliwości przekazania mu informacji komu zostały przekazane dane osobowe za pośrednictwem tej usługi w szczególności w przypadkach gdy Firma ukrywa swoją tożsamość oraz adres e-mail.

XIII. Prawa autorskie

 1. Właścicielem serwisu oraz praw autorskich do wszelkiej zawartości serwisu jest firma ZP20 Piotr Markowski z siedzibą w Warszawie.
 2. Wszelkie wykorzystane w serwisie logo, logtypy oraz znaki towarowe Firm oraz Instytucji, które skorzystały z usług Serwisu są zamieszczone dobrowolnie przez te Firmy bądź Instytucje i są ich prawną własnością.
 3. Istnieje możliwość automatycznego zamieszczania logotypów Firm przez Serwis za porozumieniem z tymi Firmami i ich zgodą.
 4. Każdy Usługobiorca zamieszczający zdjęcie, grafikę, pliki audio, programy, dokumenty, teksty, pliki video oraz inne dane oświadcza, że posiada do nich autorskie prawa osobiste bądź autorskie prawa majątkowe lub posiada zgodę osoby bądź Firmy posiadającej te prawa na ich publikację.
 5. Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo oraz NetSpring jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści oraz grafik znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody ich prawnego właściciela.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość , rzetelność oraz autentyczność.
 2. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za kontakty oraz zdarzenia wynikające z komunikacji pomiędzy Firmą a Użytkownikiem nawiązanej za pośrednictwem Serwisu oraz poza nim.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców lub osób trzecich.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
 6. Zabrania się bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie: kopiowania, powielania, wykorzystywania w całości lub we fragmentach treści Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu zostaną poinformowani Drogą Elektroniczną wszyscy zarejestrowani Usługobiorcy w terminie 7 dni od jego zmiany.
 9. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu jego Publikacji z 7 dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców zarejestrowanych przed jego publikacją.