Pordanik dla osób bezrobotnych

Status osoby bezrobotnej.

Zarejestrować się jako bezrobotny może osoba, która:

 • w ciągu ostatnich 18 miesięcy przed utratą pracy była zatrudniona przez co najmniej 365 dni bez przerwy, otrzymując za swoją pracę minimum najniższe wynagrodzenie (od 1 stycznia 2008 wynosi 1 126 zł brutto),
 • wykonywała pracę na podstawie umowy agencyjnej bądź zlecenia, jeśli podstawę wymiaru składnika na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota nie mniejsza niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
 • z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy opłacała składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wykonywała pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielczych kółek rolniczych, jeśli podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwotę nie mniejszą niż kwota minimalnego wynagrodzenia,
 • wykonywała pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub kary pozbawienia wolności i za swoją pracę otrzymywała wynagrodzenie równe nie mniej niż połowa minimalnego wynagrodzenia;
 • przez okres 18 miesięcy przed zarejestrowaniem odbywał zasadniczą służbę wojskową przez okres minimum 240 dni

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy.

 • w celu dokonania rejestracji bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowany – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa,
 • osoba, która nie jest zameldowana lub posiada zameldowanie na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy dokonywaniu rejestracji jako bezrobotna składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna
 • rejestracji dokonuje się w dniu złożenia kompletu wymaganych dokumentów, łącznie z wypełnioną kartą rejestracyjną oraz poświadczeniem własnym podpisem prawdziwości złożonych oświadczeń w obecności pracownika urzędu pracy
 • do rejestracji przedstawia się następujące dokumenty:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo szkolne albo zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia
 • świadectwa pracy oraz inne dokumenty niezbędne do ustalenia jej uprawnień
 • dokument o ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac
 • w przypadku osób niepełnosprawnych dodatkowo dostarcza się orzeczenie o niepełnosprawności
 • zasiłek przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po 7 dniach od rejestracji, za wyjątkiem osób:
 • które w 6 miesiącach przed terminem rejestracji rozwiązały umowę za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron (zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od rejestracji na okres skrócony o 90 dni)
 • z którymi w 6 miesiącach przed rejestracją rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zasiłek przysługuje po 180 dniach od rejestracji na okres skrócony o 180 dni)

Wysokość zasiłku

 • jest uzależniona od długości okresu zatrudnienia oraz innych okresów, które zaliczane są do okresu warunkującego nabycie prawa do zasiłku:
 • jeżeli okres ten wynosił do 5 lat, zasiłek wynosi 80% kwoty zasiłku podstawowego (441, 50zł brutto;  405,42zł netto)
 • jeżeli okres ten wynosił do 5 do mniej niż 20 lat, uprawnieni utrzymują zasiłek w wysokości podstawowej określonej w ustawie (551,80zł brutto;  489,14zł netto)
 • od 20 lat wzwyż, zasiłek wynosi 120% zasiłku podstawowego (662,20zł brutto; 576,60zł netto)

Czas pobierania zasiłku.

W zależności od wskaźnika bezrobocia w miejscu zamieszkania czas pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

 • 6 miesięcy – osoby zamieszkałe w okresie pobierania zasiłku na obszarze, w którym stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
 • 12 miesięcy – stopa bezrobocia na danym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała przeciętną stopę bezrobocia w kraju
 • 18 miesięcy – stopa bezrobocia na danym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 2-krotnie przeciętną stopę bezrobocia w kraju
 • W przypadku bezrobotnych, którzy mają na utrzymaniu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonka/małżonek także są bezrobotni i utracili prawo do zasiłku z powodu przekroczenia okresu jego pobierania, mają prawo do pobierania zasiłku przez okres 18 miesięcy (jeśli okres pobierania zasiłków pokrywał się)

Dodatki do zasiłku.

 • stypendia dla bezrobotnych w okresie obywania szkolenia lub kontynuowania nauki – 40% zasiłku
 • stypendia dla bezrobotnych w okresie odbywania stażu lub przygotowania do wykonania zawodu u pracodawcy – 100% zasiłku
 • dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych – 20% zasiłku
 • dodatek aktywizacyjny – dotyczy osób, którzy w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęli zatrudnienie lub inną pracę zarobkową:
 • za skierowaniem urzędu pracy, w niepełnym wymiarze czasu pracy – do 50% zasiłku
 • z własnej inicjatywy – do 30% zasiłku
 • refundacja bezrobotnemu samotnie wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do 7 lat kosztów opieki nad dzieckiem, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy – 50% zasiłku dla bezrobotnych