Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru?

Za co odpowiedzialny jest inspektor nadzoru?


Obowiązki inspektora nadzoru należą do specyficznych, choć wiele osób uważa, że istotę jego działalności jest odpowiedzialność za zgodną z założeniami realizację projektów, które związane są z budową, modyfikacją, ekspansją i rewitalizacją obiektów prywatnych i użytku publicznego.

Jak informuje inspektor nadzoru z Poznania, zakres odpowiedzialności inspektora jest o wiele szerszy oraz obejmuje multum aspektów, o których mogliśmy nawet nie zdawać sobie sprawy. W niniejszym artykule postanowiliśmy popatrzeć dokładniej na specyfikę pracy tej profesji, o której tak mało wiemy.


Wszystkim niezaznajomionym z tematyką budowlaną nie lada zaskoczeniem może się okazać, że odpowiedzialność inspektora nadzoru budowlanego dotyczy też jakości materiałów oraz prawidłowości ich wykorzystania w procesie realizacji projektu budowlanego, inwestycji lub remontu. Oznacza to, że w przypadku, gdy stwierdzi on zastosowanie podczas realizacji przedsięwzięcia cegieł, rynien, dachówek, czy elementów dekoracyjnych, które znacznie odbiegają specyfiką od tych, które ujęte zostały w projekcie wstępnym oraz za które pobrana została od inwestora opłata, musi on natychmiast zgłosić to odpowiednim organom. Jeżeli tego nie zrobi, może on zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej z uwagi na fakt, iż zataja on istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz właściwej eksploatacji budynku dane.


Jednym z podstawowych działań inspektora nadzoru przed przystąpieniem do realizacji projektu budowlanego jest sprawdzenie potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami posiadanych uprawnień zatrudnionych pracowników, w tym szczególnie dotyczących wykonywania prac niebezpiecznych, użytkowania maszyn oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli wykryte zostają nieprawidłowości, mogą one zostać przedstawione kierownikowi budowy, którego zadaniem będzie oddelegowanie pracownika na odpowiednie kursy lub też rozwiązanie z nim umowy o pracę nad określonym projektem.


Jeżeli mowa o pracy inspektora nadzoru, nie możemy zapomnieć o wydawaniu opinii o stanie oraz jakości budynku lub obiektu użyteczności publicznej przed jego oddaniem inwestorowi. Dokonując kontroli można stwierdzić występowanie niedociągnięć lub nieścisłości, które w jak najszybszym czasie powinny zostać usunięte. W przeciwnym przypadku budowla taka zostanie zaopiniowana negatywnie, natomiast inwestor nie będzie mógł rozpocząć wykorzystywania jej do celów określonych w planie budowy. Niebagatelnym obowiązkiem omawianego eksperta jest także kontrola finansów oraz wywiązanie się ekipy budowlanej z przedstawionego kosztorysu. Dzięki pracy inspektora nadzoru, możliwe jest wyeliminowanie tak istotnych z punktu widzenia współpracy pomiędzy stronami zainteresowanymi problemów jak łapówki, nadmierne oszczędności na materiałach, czy też zastosowanie podczas budowy elementów nietrwałych, niebezpiecznych lub służących do zgoła innych celów. Posiadając tę wiedzę będziemy lepiej zorientowani jak może i powinna wyglądać nasza współpraca z inspektorem nadzoru przy realizacji ewentualnej inwestycji, jakie są jego obowiązki, co pozwoli na uniknięcie nieporozumień i umożliwi sprawniejsze finalizowanie inwestycji.