Kwalifikacje zawodowe – jak je skutecznie wykorzystać na rynku pracy?

Kwalifikacje zawodowe – jak je skutecznie wykorzystać na rynku pracy?


Planowanie kariery zawodowej warto rozpocząć jak najwcześniej. Im szybciej zdecydujemy, jaką ścieżką kariery chcemy podążać, tym skuteczniej zaprojektujemy kolejne kroki i tym samym zwiększymy swoje szanse na zyskanie satysfakcjonującej posady w wybranej branży. Może w tym pomóc Zintegrowany System Kwalifikacji – skuteczne narzędzie nie tylko dla pracowników, ale też dla pracodawców oraz doradców zawodowych.

Wartość pracownika na rynku pracy bezapelacyjnie określają jego kompetencje – zarówno te potwierdzone wykształceniem kierunkowym (kwalifikacje w oświacie i szkolnictwie wyższym), jak i nabyte dzięki dodatkowym specjalistycznym kursom czy egzaminom (tzw. kwalifikacje uregulowane, potwierdzone stosownymi dokumentami np. prawo jazdy). Te kompetencje zazwyczaj łatwo udokumentować w swoim curriculum vitae za pomocą stopni naukowych (np. licencjat, magister) bądź zawodowych (np. czeladnik w branżach rzemieślniczych), potwierdzonych uzyskanym świadectwem ukończenia szkoły, uczelni bądź kursu egzaminacyjnego. Jest jednak trzecia, niezwykle istotna kategoria kompetencji – tzw. kwalifikacje rynkowe, które określają zestaw wiedzy oraz umiejętności praktycznych niezbędnych do realizacji konkretnych zadań zawodowych. Branżową wiedzę i rynkowe kwalifikacje nabywamy i doskonalimy zazwyczaj w praktyce: podczas wykonywania obowiązków w miejscu pracy, na kursach i szkoleniach wewnętrznych, czy wreszcie doszkalając się samodzielnie w domu. Czy takie kompetencje można „oficjalnie” potwierdzić przed potencjalnym pracodawcą np. stosownym certyfikatem? Owszem, jeśli skorzystamy właśnie ze Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

 Co to jest Zintegrowany System Kwalifikacji?

ZSK to system, którego celem jest opisanie, uporządkowanie i zebranie wszelkiego rodzaju kwalifikacji zawodowych w jednym rejestrze, powszechnie dostępnym i usankcjonowanym ustawą prawną obowiązującą od 15 stycznia 2016 r. Pozwala on nie tylko na oficjalne potwierdzenie kompetencji zdobytych dowolną drogą, ale także zaprezentowanie ich na polskim i zagranicznym rynku pracy, ponieważ strategia podniesienia poziomu kapitału ludzkiego jest realizowana w ten sposób nie tylko przez polski rząd, ale też wiele krajów Unii Europejskiej.  

System składa się z czterech zasadniczych elementów, takich jak:

- pełna lista kwalifikacji oświatowych, uregulowanych oraz rynkowych z dokładnymi opisami i wymaganiami dla pracowników chcących je potwierdzić;

- proces walidacji umożliwiający oficjalne potwierdzenie konkretnych kompetencji przez uprawnioną instytucję;

- wykaz instytucji certyfikujących, które oferują przeprowadzenie i udokumentowanie procesu walidacji;

- jednolity sposób określania poziomu kwalifikacji według kryterium ich złożoności tzw. Polska Rama Kwalifikacji.  

Dlaczego warto podnosić i potwierdzać swoje kwalifikacje zawodowe?

Żyjemy w czasach, w których niewiele profesji zapewnia stabilną sytuację zawodową aż do emerytury. Statystyki mówią, że w ciągu całego życia pracę zmieniamy średnio nawet siedem razy i coraz częściej stajemy też przed koniecznością zmiany zawodu. Dynamiczna sytuacja na rynku pracy sprawia, że brak elastyczności i chęci poszerzania swoich kwalifikacji zawodowych grozi stagnacją, a nawet wykluczeniem z rynku. Warto zatem korzystać ze sprawdzonych narzędzi wspierających planowanie i rozwój kariery, której dynamika zależy przede wszystkim od tego, jak dobrze wykorzystamy potencjał naszych kompetencji. 


Kwalifikacje zawodowe – jak je skutecznie wykorzystać na rynku pracy?