Kariera bez granic? Nie, dziękuję!

Jeszcze nie tak dawno szybkie wspinanie się po szczeblach kariery było marzeniem prawie połowy pracowników. Czy w czasach kiedy organizacje przechodzą reorganizacje, jest nadal możliwa?

  • Rozwój i uczenie się
  • Samorealizacja
  • Harmonizacja życia


 
Świadome planowanie kariery

  • Samoocena
  • Zbieranie informacji
  • Wyznaczania celów
  • Realizacja celówZaplanuj swoją karierę!

      Jeśli chcesz mieć karierę nie czekaj aż ktoś Ci ją zaplanuje, zrób to sam. Kariera to nie tylko wspinanie się po szczeblach organizacyjnej drabiny, ale przede wszystkim całokształt działań podejmowanych w trakcie trwania życia zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej.

      Jeszcze niedawno znaczenie słowa kariera miało w Polsce raczej pejoratywny wydźwięk, nie niosło pozytywnego ładunku emocjonalnego i bynajmniej nie kojarzyło się z przemyślanym działaniem skierowanym na rozwój, dopiero stopniowo wraz z rosnącymi możliwościami wolnego rynku, wzrastało również zainteresowanie ?robieniem kariery?. Takie rozumienie kariery było często zawężone do awansu, będącego tylko pionowym przemieszczeniem w strukturze organizacji. A przecież kariera zawodowa to ciąg kolejno obejmowanych przez pracownika w organizacji stanowisk, wykonywanych prac i pełnionych funkcji. Pojęciem nieco szerszym jest kariera życiowa obejmująca także procesy rozwoju postaw, umiejętności, zdolności, zainteresowań. Kariera życiowa to integracja życia zawodowego z życiem osobistym, które w olbrzymim stopniu wywiera wpływ na postrzeganie kariery i własnej roli życiowej.

      Wraz z nasilającymi się procesami globalizacyjnymi, postępem technologicznym i zmianą podejścia do roli zasobów ludzkich w organizacji, uległo zmianie po raz kolejny znaczenie i treść kariery. Kariera bez granic to zbiór wiedzy, umiejętności, postaw i sieci kontaktów międzyludzkich utworzony podczas rozwijającego się w ciągu doświadczeń zawodowych w określonym czasie

      Podejście inwestorskie pozwala na realizację koncepcji karier bez granic, gdyż bazuje na rozwoju kompetencji. Struktura kompetencji potrzebna do zrobienia kariery na globalnym rynku obejmuje zarówno kompetencje związane z kulturą organizacji, jej know how i sieć kontaktów. Każdej z tych podgrup przyporządkowane zostały węższe kompetencje:

  • know how ? (wiedzieć jak) Indywidualne know how pracownika to KSA (knowledge - wiedza, skills - umiejętności i abilities - zdolności)
  • know why ? (wiedzieć dlaczego) odnoszą się do motywacji jednostek, jej osobistych wartości, ich tożsamości
  • know who ? (wiedzieć kto) dotyczą tworzenia odpowiednich sieci kontaktów i wkładu jaki ludzie wnoszą do wymiany informacji między firmami.


      Realizowanie kariery bez granic to rozwijanie każdej z tych kompetencji cząstkowych, to ciągła harmonizacja swojego życia, ciągłe urzeczywistnianie siebie, swoich pragnień, to ciągłe wykorzystywanie swojej wiedzy, ciągłe dzielenie się nią, rozwijanie zdolności, umiejętności. Kariera bez granic to inwestowanie w siebie przez całe życie, to nie kończące uczenie się.

      Wpływ czynników zewnętrznych na postrzeganie swojego życia zarówno zawodowego jak i osobistego jest ogromny. Uświadomienie sobie, że każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoją karierę życiową jest konieczne, aby w nowych warunkach globalnego, lokalnego bądź wewnątrz organizacyjnego wolnego rynku pracy móc zaistnieć i urzeczywistniać się.

      Kariera bez granic to nie tylko nowy paradygmat, ale rzeczywistość, którą można już obserwować w niektórych firmach. Kariera bez granic jest podejściem inwestorskim, które wymusza podejmowanie racjonalnych działań w celu odniesienia sukcesu.

      Nie jest to koncepcja cząstkowa, ale całościowe podejście do człowieka jako zasobu, do jego wiedzy i kompetencji, które przekładają się na kompetencje całej organizacji i decydują o jej powodzeniu na rynku.